Villa Design
  • hinh 7
  • hinh 6
  • hinh 5
  • hinh 4
  • hinh 3
  • hinh 2
  • hinh 1
Location

Khu đô thị Long Hưng, Nhơn Trạch Đồng Nai

Project scope

30ha

Project Owner

Công ty Cp Dona corp

section background image