Villa Design
  • Hình 3
  • Hình 2
  • Hình 1
Location

Bênh viện Đa khoa Quốc tế Bình Dương, tỉnh Bình Dương

Project scope

200 giường

Project Owner

section background image