Villa Design
  • 5
  • 4
  • 3
  • 1
  • 2
Location

Trụ sở đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Đồng Nai, 20 đường 30/4, p. Quyết Thắng, BH-ĐN

Project scope

GFA: 4.200 m2 5 tầng

Project Owner

Văn Phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai

section background image