Villa Design
  • Hình 3
  • Hình 2
  • Hình 1
Location

Nhà văn hóa thanh niên tỉnh Đồng Nai, đường 5 nối dài BH- ĐN

Project scope

DT đất : 2,3 ha GFA: 12.290 m2 - 3 tầng

Project Owner

Thành Đoàn tỉnh Đồng Nai

section background image