Villa Design
  • hinh 1
  • hinh 2
  • hinh 3
Location

Phương án Trụ sở làm việc công ty Điện lực Đồng Tháp

Project scope

DT Đất:8.000 m2 DTXD: 21.600 m2, 10 tầng

Project Owner

section background image