Villa Design
  • Hình 4
  • Hình 3
  • Hình 2
  • Hình 1
  • hinh 5
Location

KS Sài Gòn Đông Hà-Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Project scope

GFA: 12.400 m2, 300 Phòng

Project Owner

Công ty Cổ phần du lịch Sài Gòn Đông Hà

section background image